فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        محضر مبارك ولي فقيه حضرت ايت الله خامنه اي 
سلام عليكم 
استدعا دارم استفتاء شرعي ذيل را كه اينجانب محمد باقر قاسمي .. كه افتخار جانباز جنگ تحميلي را دارم جواب بفراييد: 
بسمه تعالي 
خانه مسكوني اينجانب به جهت اجرا مهريه همسرم از طريق اداره ثبت مستثنياددين اعلام شد ليكن همسرم از طريق دادگستري قصد فروش منزل مسكوني را دارد. با توجه به نظر امام در خصوص منزل مسكوني در باب مستثنيات دين و همچنين نظريه قضات اداره ثبت در همين خصوص آيا مستثنيات دين منزل مسكوني فوق در هر دو مرجع معتبر است و اعتبار شرعي و..دارد و آيا شرعا صحيح مي باشد كه اينجانب جانباز جن تحميلي را از منزل مسكوني خود بيرون نمايند.
بسمه تعالي 
اگر ثابت شود كه منل ملكي شخص بدهكار مسكن فعلي مورد حاجت بدهكار است جژ مستثنيات دين محسوب است و رسيدگي به اختلاف نظر طلبكار با بدهكار در اين باره با دادگاه است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-