فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيدحسين سليماني كرهرودي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 28/ 12/ 1390 هيأت وزيران. 
بررسي : بند 5 مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس بند5 تصويب‌نامه مذكور هزينه‌هاي واگذاري سهام بنگاه‌ها، اموال و دارائي‌هاي دولت و متعلق به دولت بر عهده بانك صادرات نهاده شده است و با توجه به اينكه بانك صادرات قبول نموده است كه سهام بنگاه‌ها و ... را به همان قيمت و شكلي كه در مصوبه مزبور آمده است خريداري نمايد بناء عليه خصوص مفاد بند 5 تصويب‌نامه خلاف شرع نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-