فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ابراهيم چائيده مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 1-5 و 1-11 دستورالعمل شماره 98185 /21/د مورخ 7/ 12/ 1389 دانشگاه پيام‌نور استان فارس.
بررسي : بندهاي مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
زيرا تصويب‌كنندگان دستورالعمل مزبور -چون حق تصويب اصل دستورالعمل را دارند- خصوصيات مورد شكايت نيز واجد مطلبي خلاف‌شرع نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-