فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 63411
تاريخ: 22/ 12/ 1371

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن كه در جلسه مورخ 12/12/ 1371 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام معمول ارسال مي­شود. 
								     حسن حبيبي
                                                 معاون اول رئيس جمهور
 
مجمع عمومي
ماده 8 ـ اعضاي مجمع عمومي عبارتند از:
1-	وزير كشاورزي (رئيس مجمع عمومي)
2-	وزير امور اقتصادي و دارايي
3-	وزير صنايع سنگين
4-	وزير صنايع
5-	وزير نيرو
6-	وزير بازرگاني
7-	معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
ماده 11 ـ وظايف مجمع عمومي عبارتند از:
1- نصب و عزل رئيس و اعضاي هيأت مديره و رئيس هيأت عامل.
2- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و رئيس هيأت عامل و حق­الزحمه بازرس و (حسابرس) شركت.
8-	اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع آن به داوري.
ماده 16 ـ رئيس هيأت عامل را مجمع عمومي شركت انتخاب مي­كند و داراي وظايف و اختيارات زير مي­باشد:
1-	تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه شركت به هيأت مديره.
7- نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير و ارائه پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري و يا اطلاع و سازش در دعاوي به هيأت مديره.
8-	اداره جلسات هيأت عامل
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-