فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3425
تاريخ: 14/ 12/ 1367
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/17/67،25/67 مورخ 18/ 10/ 1367:
موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر آقايان فقهاى شوراى نگهبان به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:
«با توجه به اينكه جعل عوارض شهرى از اختيارات شوراى شهر و قائم مقامى آن است فلذا مجرد اخذ عوارض پذيره به نحو عادلانه با موازين شرعى مغايرت ندارد.»
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-