فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/17/67.15/67
تاريخ: 18/ 10/ 1367
فقهاى محترم شوراى نگهبان
با سلام و تحيات؛
 به پيوست، فتوكپى دادخواست و ضمايم مربوط به آن، در خصوص شكايت شكات، به طرفيت شهردارى تهران، به خواسته اعتراض به اخذ پذيره، ارسال مى‏گردد.
مقتضى است، نسبت به مغايرت يا عدم آن با موازين شرعى اظهارنظر فرماييد، تا پرونده در جريان رسيدگى قرار گيرد.
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-