فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 214988/ت46046هـ	شماره انتشار : 19230	
تاريخ ابلاغ: 11/ 12/ 1389	تاريخ روزنامه رسمي : 16/ 12/ 1389	

افزايش تعداد اعضاي هيأت مديره كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مصوب 19/ 10/ 1389

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/ 10/ 1389 بنا به پيشنهاد شماره 97560 مورخ 7/ 10/ 1389 وزارت آموزش و پرورش و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - تصويب نمود :

1 - در ماده ( 13 ) اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان - مصوب 1359 - تعداد اعضاي هيئت مديره از سه نفر به پنج نفر افزايش مي يابد .

2 - در تبصره ماده ياد شده عبارت "كه رياست هيئت مديره را نيز بر عهده دارد" حذف مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 41482/ 30/ 89 مورخ 20/ 11/ 1389 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 


محمدرضا رحيمي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-