فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:206582/ 44782
تاريخ: 19/ 10/ 1390

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور كه در جلسه مورخ 4/ 10/ 1390 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام لازم ارسال مي شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 10/ 1390 بنا به پيشنهاد شماره 79870 مورخ 8/ 3/ 1389وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور موضوع تصويب­نامه شماره 122625/ت 38080 هـ مورخ 2/ 8/ 1386 به شرح زير اصلاح مي­شود:
1- سرمايه شركت مندرج در ماده (5) به رقم سيصد و بيست و سه ميليارد و سيصد و چهل و هفت ميليون (000/000/ 347/ 323) ريال منقسم به يكصد هزار سهم ميليون و دويست و سي و سه هزار و چهارصد و هفتاد ريال با نام، افزايش مي­يابد.
2- متن زير به عنوان بند (د) به ماده (6) اضافه مي­شود:
د ـ حمايت و پشتيباني از طرح­ها و برنامه­هاي مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي و خدمات سلامت از طريق شركت در نمايشگاه­هاي داخلي و بين­المللي و ساير فعاليت­هاي مرتبط با توسعه صادرات در حوزه سلامت.
3- در تبصره بند (هـ) ماده (18) بعد از عبارت «به انتخاب هيئت مديره» عبارت «و ذي­حساب» اضافه مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-