فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: م/54
تاريخ: 1359/11/8
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف بنامۀ 77/دال ـ هـــ 1359/10/16:
موضوع در جلسۀ رسمي شوراي نگهبان مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اين شرح اعلام ميشود:
اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي ميباشد.
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-