فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 93-07-801
تاريخ : 89/10/8
از اداره سياسي - ايدئولوژيك
به دبيرمحترم شوراي نگهبان قانون اساسي 
ع پرسنل نيروهاي مسلح 
ازآنجا كه ارتش جمهوري اسلامي ايران درشرايط كنوني نياز مبرمي به استخدام پرسنل كادر دارد و نيز باتوجه به اينكه طرح تجديد سازمان ارتش در ستاد مشترك ارتش در دست تهيه جهت پيشنهاد به مجلس مي‌باشد، مستدعي است با توجه به مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين فرمايند كه آيا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند اقليتهاي رسمي را استخدام نمايند يا تنها بايد افراد مسلمان را به استخدام درآورند. ن  
سرپرست اداره سياسي- ايدئولوژيك ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران 
غلامرضا صفائي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-