فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2906
تاريخ: 22/ 1/ 1364
رياست كل ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 3385 ـ ك ـ ر ـ 41 مورخ 12/ 10/ 1362 و 4478ـ ك ـ ر ـ 41 مورخ 2/ 10/ 1363 موضوع در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و به شرح زير اظهارنظر كردند:
«در صورتى كه قرارداد قبلى به طور مشروع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آيين‏نامه نسبت به استرداد حقوقى كه طبق قرارداد دريافت كرده، شرعى نمى‏باشد».
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-