فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14538

تاريخ: 1398/9/16


معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه شمارة 77163/‏56964 مورخ 25/‏06/‏1398؛

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي

مصوب جلسه مورخ بيستام شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/‏09/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

_ در صدر اين مصوبه، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي به ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مستند شده است، حال آنكه ماده مذكور، مستند صلاحيت هيأت وزيران در تصويب اساسنامه اين سازمان ميباشد و نه اصلاح آن. لذا لازم است مصوبه مذكور به «قانون استفساريه در خصوص اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت» مصوب سال 1377 مستند گردد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-