فايل ضميمه :
    رسيدگي به اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح.

ماده 7، بند «پ» : همكاري فني و تحقيقاتي با مؤسسات ... .
بررسي: مناسب است همكاري نمودن با مراكز علمي خارج مقيد به «رعايت اصل يك‌صد و پنجاه و سوم» گردد تا مبادا موجب سلطه بيگانه گردد و خلاف اصل 153 لازم آيد. 
     	
ماده 12 : هيأت مديره سازمان از پنج ... .
بررسي: همان‌گونه كه قيود «مجرب و بصير در امور ... » ذكر شده است مناسب است قيود ديني از جمله تعهد و تدين نيز ذكر شود.

ماده 14، بند 7 : اتخاذ تصميم در خصوص ... .
بررسي: مراد از «قوانين و مقررات مربوط» مذكور در اين بند و ساير موارد اين اساسنامه لازم است مشخص شود تا مبادا شامل قوانين و مقررات زمان طاغوت گردد كه مشتمل بر موارد خلاف‌شرع مي‌باشد.

ماده 14، بند 10 : تصويب سپرده‌گذاري وجوه مربوط ... .
بررسي: همان‌گونه كه در بعضي از موارد اين اساسنامه تصريح شده است مناسب است قيد «با رعايت قوانين و مقررات مصوبه در جمهوري اسلامي ايران» نيز بيان گردد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-