فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 76304/ت 433ه	شماره انتشار : 14566 	
تاريخ ابلاغ: 01/ 12/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 13/ 12/ 1373	

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/ 11/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 21 ـ 1 ـ 3518 مورخ 27/ 5/ 1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، به استناد تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون تشكيل شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران ـ مصوب 1371 ـ اساسنامه شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود .

اساسنامه "شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران"
مصوب 05/ 11/ 1373

فصل اول : كليات

ماده 1 ـ نام شركت " شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران" و نوع آن سهامي خاص مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود .

ماده 2 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق قانون تشكيل شركت و مفاد اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي شود .

ماده 3 ـ موضوع شركت عبارت است از سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه پذير توليدي ، صنعتي ، معدني ، بازرگاني ، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه گذاريها .

ماده 4 ـ وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع شركت به شرح زير مي‌باشد: 
‌الف ـ سرمايه‌گذاري يا مشاركت در خريد، ايجاد، توسعه، راه‌اندازي و اداره واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي. 
ب ـ خريد و فروش و تبديل سهام شركت‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي 
ج ـ خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار. 
‌د ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از منابع داخلي يا خارجي و ارائه هر گونه تسهيلات و خدمات مالي و اعتباري در چارچوب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري. 
هـ ـ قبول وجوه و منابعي كه به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي طبق قراردادهاي خاص در اختيار شركت ‌قرار مي‌گيرد. 
‌و ـ دريافت و ارائه خدمات مشاوره‌اي، نظارت، سرپرستي، مديريت، كارگزاري و نمايندگي در زمينه فعاليت‌هاي شركت. 
‌ز ـ انجام كليه معاملات و عمليات تجاري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي. 
ح ـ خريد و فروش و اجاره و استيجار و معاوضه هر گونه مال اعم از منقول و غير منقول. 
ط ـ عضويت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت مي‌باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 
ي ـ ارائه هر گونه تأمين و تعهد و ظهرنويسي و قول هر گونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه. 
ك ـ داير نمودن شعبه و نمايندگي در داخل يا خارج از كشور. 
ل ـ انجام كليه امور و عملياتي كه بطور مستقيم يا غير مستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري تشخيص داده شود.

ماده 5 ـ شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .

ماده 6 ـ مركز اصلي شركت تهران مي باشد .

ماده 7 ـ سرمايه اوليه شركت مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال، منقسم به (1000) سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي مي‌باشد و از محل سهام و‌حقوق متعلقه كه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است، تأمين مي‌شود.

تبصره ـ تغييرات بعدي سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي صورت خواهد گرفت .

فصل دوم : اركان شركت

ماده 8 ـ اركان شركت عبارتند از : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيات مديره 
ج ـ مديره عامل 
د ـ بازرس ( حسابرس )

ماده 9 ـ مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي شود : 
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 
2 ـ وزير امور خارجه 
3 ـ وزير بازرگاني 
4 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه 
5 ـ يكي از وزراي صنعتي به انتخاب رييس جمهور 
6 ـ وزير جهاد سازندگي

تبصره ـ رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد .

ماده 10 ـ مجمع عمومي سالي دوبار تشكيل مي شود ، يكبار به منظور رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ساير موارد مندرج در دستور جلسه حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي و يكبار به منظور رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه و ساير موارد مندرج در دستور جلسه در نيمه دوم سال مالي ، همچنين مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده به درخواست رياست مجمع عمومي يا دو نفر از اعضاي مجمع عمومي يا هيات مديره يا مدير عامل يا بازرس ( حسابرس ) در صورت ضرورت و با ذكر دليل تشكيل مي شود .

ماده 11 ـ دستورجلسه ، تاريخ و محل تشكيل جلسات مجمع عمومي توسط رياست مجمع تعيين و حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي شود . در مواقعي كه كليه اعضاي مجمع عمومي در جلسه حضور داشته باشند رعايت تشريفات مذكور الزامي نيست .

ماده 12 ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد يافت . تصميمات گرفته شده با اكثريت آراي حاضر معتبر و قابل اجراست ، در صورت تساوي آرا ، بخشي كه در برگزيده رأي رييس مجمع است ملاك عمل خواهد بود . اعضاي هيات مديره ، مدير عامل و بازرس ( حسابرس ) بدون حق رأي مي توانند در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند .

تبصره ـ از مذاكرات و تصميمات هر جلسه مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي منتخب مجمع تهيه مي شود و به امضاي اعضا مي رسد و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي شود .

ماده 13 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي باشد : 
الف ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش فعاليتهاي سالانه شركت و گزارش بازرس ( حسابرس ) ، صورتهاي مالي شركت و تخصيص سود خالص شركت ، پس از استماع گزارش بازرس ( حسابرس ) . 
ب ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره . 
ج ـ انتخاب بازرس ( حسابرس ) . 
د ـ تعيين خط مشي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت شامل برنامه هاي سرمايه گذاري و تسهيلات اعتباري . 
هـ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي شود . 
و ـ تصويب تشكيلات سازماني و آيين نامه هاي سرمايه گذاري ، استخدامي ، مالي و معاملاتي شركت . 
ز ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد .

ماده 14 ـ هيات مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد . 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان يكي از اعضاي اصلي هيات مديره سمت رياست هيات مديره را به عهده داشته و ساير اعضاي هيات مديره به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شوند . دوران تصدي هيات مديره چهار سال بوده و تا زمان انتخاب هيات مديره جديد و انجام تشريفات قانوني ، هيات مديره قبلي كماكان به وظايف و مسئوليتهاي خود عمل خواهد نمود . انتخاب مجدد اعضا بلامانع مي باشد .

تبصره 1 ـ جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت رييس هيات مديره و يا مدير عامل تشكيل مي گردد و با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت خواهد يافت . تصميمات گرفته شده در هيات مديره با راي موافق دو نفر از اعضا معتبر و قابل اجراست . تصميماتي كه به امضاي كليه اعضاي هيات مديره برسد مانند تصميماتي كه در جلسه هيات مديره اتخاذ مي شود ، معتبر و قابل اجراست .

تبصره 2 ـ مصوبات هيات مديره به انضمام كليه اطلاعات و مدارك لازم به صورت مكتوب و امضا شده به طور مرتب در شركت نگهداري مي شود .

تبصره 3 ـ اعضاي هيات مديره مجاز به انجام هيچگونه معامله مستقيم يا غير مستقيم با شركت نمي باشند ، مگر با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات قانوني .

ماده 15 ـ انجام هر گونه اقدامي به نام شركت در محدوده موضوع و هدف شركت به جز آنچه تصميم درباره آن صراحتاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار گرفته است ، از اختيارات هيات مديره مي باشد . هيات مديره به مسئوليت خود مي تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد . اهم اختيارات و مسئوليتهاي هيات مديره به شرح زير مي باشد :

الف ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي .

ب ـ بررسي و پيشنهاد خط مشي و برنامه و بودجه سالانه شركت در مورد سرمايه گذاري و تسهيلات اعتباري براي ارائه به مجمع عمومي .

ج ـ اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري ، مشاركت ، اعطا و دريافت تسهيلات اعتباري و ساير فعاليتهاي موضوع اين اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومي .

د ـ اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شركتهاي وابسته و تابعه و مشاركت در ساير شركتها در خارج كشور ، در چارچوب تحقق موضوع شركت و خط مشي هاي تعيين شده توسط مجمع عموي و تاييد اساسنامه اين شركتها .

هـ ـ خريد و فروش و تبديل سهام و اوراق بهادار ، اعم از داخل و خارج كشور .

و ـ بررسي و تنظيم طرح تشكيلات سازماني شركت و اصلاحات مربوط به آن به پيشنهاد مدير عامل و ارايه آن به مجمع عمومي .

ز ـ بررسي و تاييد مقررات و آيين نامه هاي سرمايه گذاري ، استخدامي ، مالي و معاملاتي شركت براي ارايه به مجمع عمومي .

ح ـ تصويب آيين نامه هاي داخل مربوط به نحوه اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هر يك از واحدهاي شركت به پيشنهاد مدير عامل .

ط ـ ايجاد يا انحلال نمايندگي ها و شعب شركت در داخل يا خارج از كشور بر اساس خط مشي هاي تعيين شده توسط مجمع عمومي .

ي ـ بررسي و تاييد ترازنامه و صورت سود و زيان شركت منضم به گزارش توجيهي و پيشنهاد تقسيم سود و منظور نمودن اندوخته هاي مورد نياز ـ علاوه بر موارد مذكور در قانون ـ براي ارايه به بازرس ( حسابرس ) و مجمع عمومي براي تصويب ، ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي و حداقل بيست روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه .

ك ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري ، تعيين داور و صلح دعاوي ، به مجمع عمومي .

ل ـ اخذ تصميم در مورد قبول نمايندگي شركتها اعم از داخلي يا خارجي .

م ـ پيشنهاد انتخاب يا عزل مدير عامل شركت به مجمع عمومي .

ن ـ پيشنهاد كاهش يا افزايش سرمايه براي تصويب مجمع عمومي .

س ـ اتخاذ تصميم و اقدامات لازم در خصوص مواردي كه در آيين نامه و مقررات مصوب مجمع عمومي به عهده هيات مديره واگذار مي شود .

ماده 16 ـ مدير عامل بالاترين عامل اجرايي شركت مي باشد كه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود و اختيارات و وظايف زير را بر عهده دارد : 
الف ـ اجراي تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي . 
ب ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرايي در قالب اهداف شركت اعم از سرمايه گذاري و مشاركت و تشكيل شركت و اعطا و دريافت تسهيلات اعتباري و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل يا خارج از كشور و ارائه آن به هيات مديره . 
هـ ـ تهيه و تنظيم گزارش هاي دوره اي از عملكرد شركت ( هر سه ماه ) براي ارايه به هيات مديره . 
و ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي با حق تعيين وكيل با حق توكيل . 
ز ـ اقامه يا دفاع از هر گونه دعوي مربوط به امور شركت اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري . 
ح ـ افتتاح يا بستن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به نام شركت و معرفي امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت .

تبصره 1 ـ كليه اوراق بهادار ، چكها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيات مديره كه توسط هيات مديره تعيين مي شود و در غياب مدير عامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيات مديره ، همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود .

تبصره 2 ـ مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره و يا كاركنان شركت واگذار نمايد .

ماده 17 ـ مجمع عمومي در اجلاس سالانه خود ، بازرس ( حسابرس ) شركت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نيز تعيين مي نمايد . بازرس ( حسابرس ) وظيفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارك شركت و استفاده از خدمات تخصصي داخل و يا خارج از شركت در مورد گزارش هيات مديره و صورتهاي مالي اظهارنظر نمايد و گزارش آن را حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع ارائه نمايد . بازرس ( حسابرس ) مي تواند هر گونه رسيدگي را كه لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارك مورد نياز را از مديران ، مشروط بر اينكه مانع عمليات جاري شركت نشود ، مطالبه نمايد . اتخاذ هر گونه تصميم در مجمع عمومي در رابطه با تصويب حسابها و عملكرد مالي شركت بدون دريافت گزارش بازرس ( حسابرس ) فاقد اعتبار است .

فصل سوم : ساير مقررات

ماده 18 ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال تا دهم دي ماه سال بعد خواهد بود . اولين سال مالي شركت از تاريخ تشكيل شركت تا پايان دهم دي ماه همان سال مي باشد .

ماده 19 ـ انحلال و تصفيه شركت طبق قانون انجام خواهد گرفت .

ماده 20 ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است ، تابع قانون تجارت مي باشد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7484 مورخ 15/ 11/ 1373شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-