فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

شماره۱۷۰۳۸ /۵۲۹                           ۱۲ /۳ /۱۳۹۴

قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان «طرح الحاق يك جزء به ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از بررسي و تصويب با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۸۱۹۳                                       ۲۸ /۳ /۱۳۹۴

وزارت كشور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۰۳۸ /۵۲۹ مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني
 
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده ـ ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ در جزء (۲۷) بند (الف) ماده (۲۹) قانون، كلمه «ايران» بعد از كلمه «تعاون» اضافه و يك جزء به عنوان جزء (۲۹) به شرح زير به بند «الف» الحاق مي شود:
۲۹ـ اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب ـ در جزء (۱۱) بند (ب) ماده (۲۹) قانون، عبارت «شهر و» حذف و يك جزء به عنوان جزء (۱۲) به شرح زير به آن الحاق مي شود:
۱۲ـ رؤساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق هاي اصناف و تعاون در استان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-