فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1605/ 102 /96 
تاريخ : 3/ 4/ 96
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 8945 /54196 مورخ 30 /1 /1396 ؛
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي
مصوب جلسه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 31 /3/ 1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. اما مناسب است به ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختياراصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت ها وموسسات دولتي ووابسته به دولت مصوب 30 /1/ 1377 نيز استناد گردد.

محمدرضاعليزاده
قائم مقام دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-