فايل ضميمه :
        «لايحه حفاظت از خاك»  (اعاده شده)
مقدمه
«لايحه حفاظت از خاك» كه پيش از اين دو بار توسط شوراي نگهبان واجد ايراداتي تشخيص داده شده بود، به منظور رفع ايرادات شورا در جلسه مورخ 18/1/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به تصويب رسيده است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
شرح و بررسي
ماده (3)- ابهام
ابهامي كه در نظر اول شورا در خصوص اين ماده مطرح شده است از اين جهت بوده است كه آيا حكم اين ماده شامل «بهره‌برداري شخصي محدود» نيز مي‌شود يا خير. اما اصلاح به عمل آمده ناظر بر «رعايت قوانين و مقررات مربوطه» مي‌باشد و از اين جهت همچنان ابهام مذكور در بند «1» نظر شورا برطرف نشده است و به نظر مي‌رسد در اين‌خصوص كماكان موضوع ابهام شورا وجود خواهد داشت.
ماده (6)- ابهام
عليرغم اينكه قيد «رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين مربوطه» در اين ماده افزوده شده است و از اين حيث ابهام سابق برطرف شده است، اما در خصوص مرجع تشخيص مصالح مزبور و ملاك آن حكم مزبور مي‌تواند محل تأمل باشد. البته مطابق رويه سابق چنين اصلاحي رافع ايراد شورا در چنين مواردي تلقي شده است.
ماده (15)- رفع ايراد
با توجه به اصلاح صورت گرفته در اين ماده و نيز در تعريف وضعيت اضطراري، ايراد مذكور در نظر هيأت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام برطرف شده است.
ماده (17)- ابهام
با توجه به اينكه ابهام مطروحه در نظر هيأت نظارت، ناظر بر شمول «حكم مرجع قضايي» نسبت به دستور موقت صادره موضوع مواد (15) و (16) مبني بر توقف فعاليت برخي واحدها بوده است، لكن در مصوبه اصلاحي مجلس، حكم مرجع قضائي صرفاً ناظر به چنين مواردي شده و در واقع توقف فعاليت دائم از شمول حكم مرجع قضائي خارج شده است، به نظر اصلاح صورت گرفته از اين حيث محل ايراد است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-