فايل ضميمه :
        مقدمه
«لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا - اقيانوسيه» در جلسۀ علني مورخ 28/3/۱۳۹8 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به ‌تصويب رسيده است و در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. لايحه حاضر بعد از بررسي كارشناسي، فاقد ايراد مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-