فايل ضميمه :
        مقدمه
«طرح اصلاح بند «5» ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن» كه به ‌منظور رفع ايرادات اوليه شوراي نگهبان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در تاريخ 13/3/1398 براي بار دوم مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسه علني مورخ 28/3/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي مجدداً براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحي و ايراد و ابهامات باقي‌مانده خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
در خصو
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-