فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1100/ 21/ 80
تاريخ: 29/ 6/ 1380

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 1502/ 24410 مورخ 22/ 1/ 1380؛
اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران
مصوب جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/ 1/ 1380 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-