فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ:16/ 1/ 1376
شماره: 50467/ 17869
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اصلاحيه اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش كه در جلسه مورخ 13/ 12/ 1375 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود

حسن حبييبي
معاون اول رييس جمهور

بسمه تعالي
رياست جمهوري - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 13/12/1375 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت30ه مورخ 23/ 2/ 1373) و به استناد  "بند ب " ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب نمودند:
متن زير به عنوان بند "س" به ماده (8) اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش، موضوع تصويبنامه هاي شماره 20119/ ت55 ك مورخ 26/ 4/ 1376 ، 20120/ت54ك مورخ 26/ 4/ 1373 و 20121/ت56 ك مورخ 26/ 4/ 1376 اضافه مي شود:
"س - اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهام داران به حساب اندوخته هاي سازمان."
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-