فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14949

تاريخ: 1398/10/8

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 77175/‏531 مورخ 27/‏09/‏1398؛

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/‏10/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده 1 ،

1-1- با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده 1 نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

1-2- در بند (د) اين ماده منظور از «منابع تخصيصي» روشن نيست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- مفاد ماده 3 مصوبه از جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي مربوط به آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

 

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-