فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11152

تاريخ: 1398/4/31


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 9701991 مورخ 07/‏02/‏1398؛

موضوع ماده 4 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، تصويبنامه شماره 177920/‏ت 28653 ه‍ - 7/‏8/‏1382 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 27/‏04/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


- چنانچه اختيارات پيشبيني شده در مصوبه مورد شكايت در حدود اختياراتي كه از طرف ولي فقيه به نماينده ايشان در اوقاف داده شده است باشد، مغاير با موازين شرعي نخواهد بود. بررسي مغايرت اين اختيارات با قانون، در صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهد بود.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-