فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 12973/ 30/ 84
تاريخ: 27/ 5/ 1384

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 27857/ 31907 مورخ 8/ 5/ 1384؛
اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار هيئت وزيران در جلسه مورخ 26 /5/ 1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-