فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 9652/ت 25321ه	شماره انتشار : 16976 	
تاريخ ابلاغ: 12/ 03/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 03/ 1382	

هيأ ت و زيران در جلسه هاي مورخ 25 /12 /1381 و 27 /1 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 16215 /28 /532 /20 /500 مورخ 2 /7 /1380 و زارت جهاد كشاو رزي و به استناد ماده ( 6 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي صندو ق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاو رزي را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادر تخصصي صندو ق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاو رزي
مصوب 27/ 01/ 1382

فصل او ل ـ كليات

ماده 1 ـ صندو ق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاو رزي ـ كه در اين اساسنامه « صندو ق » ناميده مي شود ـ داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت شركت مادر تخصصي و ابسته به و زارت جهادكشاو رزي فعاليت مي كند .

ماده 2 ـ صندو ق در چارچوب ضوابط اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دو لتي و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي كند .

ماده 3 ـ مدت فعاليت صندو ق نامحدو د و مركز اصلي آن تهران است .

ماده 4 ـ سرمايه او‌ليه صندو‌ق مبلغ دو‌يست ميليارد (200،000،000،000) ريال است كه به بيست ميليون (20،000،000) سهم ده هزار (10،000) ريالي تقسيم و به اين شرح تأ‌مين مي‌شود: 
1‌ـ‌ مبلغ صد ميليارد (100،000،000،000) ريال از محل فرو‌ش اموال و امكانات مازاد و‌زارت جهاد كشاو‌رزي. 
2 ـ مبلغ نود و هشت ميليارد(98،000،000،000) ريال از محل كمكهاي دو‌لت. 
3ـ مبلغ دو‌ميليارد(2،000،000،000) ريال از محل مشاركت توليد كنندگان بخش كشاو‌رزي.

تبصره ـ مبلغ چهارميليارد و ششصد و شش ميليون (4/606/000/000) ريال سرمايه فعلي شركت خدمات مهندسي جهاد به عنوان بخشي از سهم كمكهاي دو لت تلقي مي شود .

ماده 5 ـ هدف صندو ق ، حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاو رزي است و در زيربخشهاي زراعت و باغباني ، دامداري و دامپرو ري ، جنگل و مرتع ، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با و ظايف و زارت جهاد كشاو رزي فعاليت مي كند .

ماده 6ـ و ظايف و اختيارات صندو ق با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب و ظايف و زارت جهادكشاو رزي به شرح زير تعيين مي شود : 
1ـ تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري در فعاليتهاي مرتبط با بخش كشاو رزي . 
2ـ اعطاي تسهيلات و كمك به صندو قهاي تخصصي ، محصولي يا منطقه اي مرتبط با فعاليتهاي بخش كشاو رزي و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها . 
3ـ حمايت از توليدكنندگان و فعالان بخش كشاو رزي در مواجهه با موقعيتهاي بحراني . 
4ـ كمك به توليدكنندگان براي افزايش ظرفيتهاي صادرات محصولات كشاو رزي و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها . 
5 ـ دريافت اعتبار و كمكهاي مالي از دو لت ، بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي و خارجي .

ماده 7 ـ صندو ق داراي اركان زير است : 
1 ـ مجمع عمومي 
2 ـ هيئت مديره 
3ـ بازرس

فصل دو م ـ مجمع عمومي

ماده 8 ـ مجمع عمومي صندو ق از اجتماع نمايندگان سهام دو لت و نمايندگان سهام توليدكنندگان بخش كشاو رزي تشكيل مي شود و بر دو نوع است : 
1 ـ مجمع عمومي عادي . 
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده .

تبصره ـ علاو ه بر مجمع عمومي سالانه ، مجمع عمومي عادي در طول سال به طور فوق العاده نيز مي تواند تشكيل شود .

ماده 9 ـ نمايندگان سهام دو لت در مجمع عمومي به اين شرح تعيين مي شوند : 
1 ـ و زير جهادكشاو رزي ( رييس ) . 
2ـ و زير امور اقتصادي و دارايي . 
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
4ـ و زير بازرگاني . 
5 ـ و زير تعاو ن .

ماده 10ـ جلسات مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي يا مديرعامل تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضا به شرط حضور رييس مجمع رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران و رأي مثبت رييس مجمع معتبر است .

ماده 11ـ و‌ظايف و‌اختيارات مجمع عمومي‌به اين شرح است: 
1 ـ تعيين سياستها و رو‌شهاي دستيابي به هدفهاي صندو‌ق هماهنگ با اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بخش كشاو‌رزي و توسعه رو‌ستايي. 
2ـ انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره و تعيين حقوق، مزايا و پاداش آنها براساس مقررات مربوط. 
3ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيئت مديره صندو‌ق پيشنهاد مي‌شود. 
4ـ بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندو‌ق بنا به گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و اخذ تصميمات مقتضي. 
5 ـ بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي از جمله آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي صندو‌ق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط. 
6ـ نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب. 
7ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايي كه از طرف هيئت مديره صندو‌ق يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي ‌ارايه مي‌شود.

تبصره 1 ـ ارايه پيشنهاد درخصوص كاهش و افزايش سرمايه صندو ق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانوني در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است .

تبصره 2 ـ تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراي صاحبان سهام كه در جلسه رسمي حاضر باشند معتبر خواهد بود .

فصل سوم ـ هيأ ت مديره و مديرعامل

ماده 12ـ هيأ ت مديره صندو ق ، از پنج نفر تشكيل مي شود كه بنا به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم و زير جهادكشاو رزي منصوب مي شوند .

تبصره 1 ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره تمام و قت و موظف هستند .

تبصره 2 ـ دو ره خدمت اعضاي هيأ ت مديره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره 3 ـ جايگزيني هر يك از اعضاي هيأ ت مديره صندو ق قبل از انقضاي چهارسال با تصويب مجمع عمومي بلامانع است .

ماده 13ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور حداقل سه نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر است .

ماده 14 ـ هيأ ت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور صندو ق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دو لتي و ساير قوانين و مقررات مربوط است ، مگر در مواردي كه به موجب قانون يا اين اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي يا مديرعامل صندو ق باشد .

ماده 15 ـ و ظايف هيأ ت مديره به شرح زير است : 
1 ـ تهيه آيين نامه هاي داخلي و ارايه آن جهت تصويب به مجمع عمومي . 
2 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي به مجمع عمومي جهت سير مراحل قانوني . 
3 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سالانه صندو ق و ارايه آن به مجمع عمومي . 
4ـ تهيه و تنظيم بودجه صندو ق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي جهت تصويب . 
5 ـ نظارت بر امور مالي و اداري صندو ق . 
6ـ بررسي و تصويب خلاصه صورت دارايي و بدهيهاي صندو ق به پيشنهاد مديرعامل و تسليم آن به بازرس قانوني . 
7ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي .

ماده 16ـ رييس هيأ ت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي صندو ق است كه به پيشنهاد هيأ ت مديره و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهارسال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .

ماده 17 ـ و ظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است : 
1 ـ مسؤو ليت نمايندگي رسمي صندو ق در مقابل دستگاههاي دو لتي و غيردو لتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني با حق توكيل به غير . 
2 ـ دعوت از اعضاي مجمع عمومي جهت شركت در جلسات عادي و فوق العاده . 
3 ـ اتخاذ تصميم و اقدام در مورد كليه عمليات و معاملات صندو ق به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي به استثناي آنچه جزو اختيارات مجمع عمومي و هيأ ت مديره قرارداده شده با رعايت مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط . 
4 ـ اجراي كليه تصميمات مجمع عمومي و هيأ ت مديره . 
5ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي و بدهيهاي صندو ق و ارايه آن به هيأ ت مديره . 
6ـ عزل و نصب كاركنان صندو ق و تعيين شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفيع ، تشويق ، تنبيه آنان براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي . 
7ـ تصويب پرداخت و ام به كاركنان صندو ق درچارچوب قوانين مربوط و با رعايت آيين نامه ها و مقررات مصوب مجمع عمومي .

تبصره ـ مديرعامل مي تواند قسمتي از و ظايف خود را به هر يك از اعضاي هيأ ت مديره يا كاركنان صندو ق با تشخيص و مسؤو ليت خود تفويض نمايد .

فصل چهارم ـ مقررات مالي

ماده 18ـ بازرس قانوني صندو ق سازمان حسابرسي است كه براساس مقررات مربوط انجام و ظايف مي نمايد .

ماده 19ـ صندو ق مي تواند نسبت به تأ مين منابع مالي لازم از طريق دريافت كمك و اعتبار از دو لت و مؤسسات و سازمانهاي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد .

ماده 20ـ حسابهاي صندو ق ترجيحاً نزد بانك كشاو رزي افتتاح و نگهداري مي شود .

ماده 21 ـ چكها و اسناد مالي و ساير اسناد لازم الاجرا و تعهدآو ر صندو ق بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأ ت مديره ( به انتخاب هيأ ت مديره ) برسد .

ماده 22 ـ سال مالي صندو ق به جز سال او ل ، ازاو ل فرو ردين ماه هرسال تا پايان اسفندماه همان سال خواهدبود .

ماده 23 ـ ترازنامه سالانه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي‌براي رسيدگي به بازرس قانوني صندو‌ق تسليم خواهد شد و ترازنامه هر سال بايد قبل از پايان مرداد ماه سال بعد براي تصويب به مجمع عمومي تسليم شود.

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 2770 /30 /82 مورخ 24 /1 /1382 و شماره 3017 /30 /82 مورخ 28 /2 /1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - محمد رضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-