فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حسين سرلك مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 2 - 66 - 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق.
بررسي: بند مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه اصل بند مورد شكايت خلاف‌شرع نمي‌باشد زيرا حكم به مالكيت شركت برق نسبت به همه پست‌هاي احداثي مي‌نمايد و اين حكم خلاف قانون يا شرع نيست و خود شاكي قرارداد مندرج در اين بند را امضاء نموده است و طبعاً لازم‌العمل مي‌باشد و اگر شاكي ادعا مي‌كند كه بدون توجه به قرارداد بند مذكور را امضاء نموده است نتيجه صدق اين ادعا ابطال قرارداد فيمابين مي‌باشد و از اين جهت هم خلاف شرع بودن بند مورد شكايت استفاده نمي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-