فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان و خانم‌ها مرتضي و مصطفي و عصمت و مهري طاهري و حسن عباسي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه مورخ 29/ 1/ 1389 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصفهان.
بررسي: مصوبه مذكور در فرض رعايت حقوق و كسب رضايت كامل مالكين جميع خانه‌هائي كه درب حياط آن‌ها به بن‌بست مورد اشاره در پرونده باز مي‌شود خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج2 ص186،‌كتاب احياء الموات، القول في المشتركات، مسئله1، الثاني: اعني الطريق غيرالنافذ ... .) كوچه بن‌بست ملك خاص كساني است كه داراي درب در آن بن‌بست مذكور مي‌باشند و لذا هر گونه تصرف در آن بن‌بست و خارج نمودن آن‌را از بن‌بست بودن متوقف بر كسب رضايت تمام افراد مذكور مي‌باشد، كما اينكه تصرف در زمين‌هاي منازل افراد بدون كسب رضايت آن‌ها جائز نيست و اگر مصوبه مورد شكايت (رعايت حقوق مكتسبه افراد) به اين مطلب بر گردد خلاف شرع نمي‌باشد.
لكن اگر گفته شود كه مستفاد از مصوبه مذكور آن است كه اصل عمل (خروج از بن‌بست و تعريض آن) علي اي حال - ولو در فرض عدم رضايت مالكين نيز - بايد انجام شود و در اجراء آن رضايت افراد و حقوق مكتسبه رعايت نگردد چه بسا خلاف شرع باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-