فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست شركت تأمين و تصفيه آب و فاضلاب تهران مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه شماره 2/ 438/ 3/ 90 مورخ 11/11/ 1390 شوراي اسلامي شهر تهران.
بررسي: مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر حق جعل عوارض را دارا مي‌باشد و لذا جعل عوارض مذكور خلاف شرع يا قانون دانسته نمي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-