فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 381
تاريخ 17/ 3 /1374
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 23179 مورخ 13/ 3 /1374:
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) كه در جلسه مورخ 4/ 2/ 1374 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 17/ 1/ 1374 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
اطلاق بند ب ماده 18 مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-