فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377، «اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها» را بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران در جلسه‌ي مورخ 5/‏2/‏1400 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12482/‏55881 مورخ 7/‏2/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 14/‏5/‏1400، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 27087/‏102 مورخ 16/‏5/‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 5/‏2/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها»

 

هيئت وزيران در جلسه 5/‏2/‏1400 به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت- مصوب 1377-[1] تصويب كرد:

اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۴۵۰۱/‏ت۳۶۵۰۱ه مورخ 26/‏2/‏1386 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- در ماده (۶)،[2] عبارت "شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران" به عبارت "دولت با نمايندگي سازمان انرژي اتمي ايران" اصلاح مي‌شود.

۲- در تبصره (۱) ماده (۷)،[3] عبارت "هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران" به عبارت "سازمان انرژي اتمي ايران" اصلاح مي‌شود.

٣- ماده (۹)[4] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 9- مجمع عمومي شركت متشكل از اعضاي زير است:

١- رييس سازمان انرژي اتمي ايران (رييس مجمع عمومي)

۲- ...

۴- در بند (۷) ماده (۱۲)،[5] عبارت "مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران" حذف مي‌شود.

۵- در ماده (۱۴)،[6] واژه "هفت" به عبارت "سه يا پنج " اصلاح مي‌شود.

۶- در ماده (21)،[7] عبارت "هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران" به عبارت "مجمع عمومي" اصلاح مي‌شود.

۷- در ماده (۳۱)،[8] عبارت "شركت مادر تخصصي توليد و توسعه" به واژه "سازمان" اصلاح مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه اساسنامه‌ي حاضر تنها اساسنامه‌ي سابق را به نحو جزئي اصلاح كرده است، هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

================================================================================================================

[1]. ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «...

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

[2]. ماده (6) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 6- (اصلاحي 04/‏‏‌‌09/‏‏‌‌1386 هيئت وزيران) سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد (000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌1) ريال است كه به يك ميليون سهم يك هزار ريالي بانام تقسيم شده و صد درصد (100%‌‌) سهام متعلق به شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران است.»

[3]. ماده (7) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 7- (اصلاحي 23/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران) ...

تبصره 1- (اصلاحي 23/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران) شركت مي‌تواند در انجام و اجراي اهداف و وظايف يادشده حسب مورد با هماهنگي رييس هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و يا از طريق همكاري و يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي داخل يا خارج كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره 2- ...»

[4]. ماده (9) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 9- مجمع عمومي شركت مركب از اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران بوده و رييس هيئت مديره يادشده، رئيس مجمع عمومي شركت مي‌باشد.»

[5]. ماده (12) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارت است از:

1- ...

7- پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران به هيئت وزيران براي تصويب.

8- ...»

[6]. ماده (14) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 14- (اصلاحي 09/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1392 هيئت وزيران) هئيت مديره شركت مركب از هفت عضو اصلي خواهد بود كه بر اساس پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر و تجربه در تخصص‌هاي مرتبط براي مدت چهار سال با حكم رييس مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت قانوني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. رييس هيئت مديره از بين اعضاي هيئت مديره توسط رييس مجمع منصوب خواهد شد. اعضاي هيئت مديره شركت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل- مصوب 1373- نبايد هيچ‌گونه سمت يا پست سازماني ديگري خارج از سازمان و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته داشته باشند.»

[7]. ماده (21) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 21- (اصلاحي 23/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران) هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورت‌هاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به‌منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس و حسابرس شركت و همچنين براي رييس هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران ارسال نمايد.

تبصره- ...»

[8]. ماده (31) اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي [شركت توسعه كاربرد پرتوها] مصوب 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 31 - شركت از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌ها تابع ضوابط و مقررات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-