فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7564/ 30/ 83
تاريخ: 16/ 31/ 1383
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 7433/ 30562 مورخ 21/ 2/ 1383؛
اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و صنايع طبيعي مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 3/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-