فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 12943 / 529 
تاريخ : 30 / 2 / 1394
حضرت آيت الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان


عطف به نامه شماره 386 / 102 / 94  مورخ 10 / 2 / 1394 و پيرو نامه شماره 7932 / 529 مورخ 9 / 2 / 1394 در اجراي اصل نود و چهارم ( 94 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دو فوريتي اصلاح ماده ( 29 ) و الحاق يك تبصره به ماده ( 52 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه به منظور رفع ايرادت آن شورا در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 29 / 2 / 1394 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است ، به پيوست ارسال مي گردد . 

علي لاريجاني
طرح دو فوريتي اصلاح ماده ( 29 ) و الحاق يك تبصره به ماده ( 52 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده 1 - ماده ( 29 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 / 9 / 1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود : 
الف - در جزء ( 27 ) بند ( الف ) ماده ( 29 ) قانون ، كلمه « ايران » بعد از كلمه « تعاون » اضافه و يك جزء به عنوان جزء ( 29 ) به شرح زير به بند « الف » الحاق مي شود : 

29 - اعضاي شوراهاي اسلامي شهر ها 
ب - در جزء ( 11 ) بند ( ب ) ماده ( 29 ) قانون ، عبارت « شهر و » حذف و دو جزء به عنوان اجزاي ( 12 ) و ( 13 ) به شرح زير به آن الحاق مي شود : 
12 - رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق هاي اصناف و تعاون در استان 
13 - مجريان شبكه هاي استاني صدا و سيما 
جزء ( 13 ) الحاقي بند ( ب ) ماده ( 29 ) حذف شد . 
ماده 2 - يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ( 4 ) به ماده ( 52 ) قانون ، الحاق مي شود : 
تبصره 4 - در صورت ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد ، صلاحيت آنان براي نمايندگي مجلس استمرار مي يابد مگر آن كه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا پانزده روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارك معتبر عدم احراز را اعلام نمايد . بر اين اساس ساير عوامل اجرائي يا نظارتي حق اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد مذكور را ندارند . 


موارد مربوط به تخلفات افراد مذكور در زمان شروع تا انتهاي تبليغات كه به تشخيص شوراي نگهبان منجر به ابطال يا عدم احراز صلاحيت افراد مذكور مي گردد از اين قاعده مستثني است . 
ماده ( 2 ) حذف شد . 
اصلاحات فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . / ب 

علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-