فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام؛

نامه شماره 37004/ 75 /1 مورخ 4/ 11/ 75 و ضمائم آن در جلسه رسمي مورخ 31 /2 /76 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد:
ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمي‌شود و علي‌ايّ‌حال مسكن مورد نياز و متناسب شرعاً از مستثنيات دين مي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-