فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 41128/ت50492هـ	شماره انتشار : 20198	
تاريخ ابلاغ: 16/ 04/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 19/ 04/ 1393	

الحاق متني به عنوان تبصره به ماده ( 3 ) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي سازي
مصوب 10/ 02/ 1393

هيئت وزيران در جلسه 10 /2 /1393 به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 27 ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي - مصوب 1386 - تصويب كرد : 
- متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 3 ) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي سازي ، موضوع تصويب نامه شماره 175778 /ت49917هـ مورخ 23 /11 /1392 الحاق مي گردد . 
تبصره - افزايش سرمايه ياد شده صرفاً از محل تجديد ارزيابي دارايي ها موضوع بند ( 48 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور تأمين شده است .

اين متن به موجب نامه شماره 1317 /102 /93 مورخ 7 /4 /1393 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-