فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2101
تاريخ: 71/6/15
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 419ه‍ ب مورخ 1370/8/13:
در خصوص تفسير اصل 138 قانون اساسي موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد:
"كلمه "قوانين "مذكور در ذيل اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود."%ح
دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌

رونوشت:معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 13445 مورخ 1371/5/20:
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-