فايل ضميمه :
        

طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
مصوب 26‏/12‏/1392


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
مصوب 26‏/12‏/1392
درآمد
طرح «استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ابهام از برخي مقررات مرتبط با پُست سازماني هم‌تراز جانبازان، با قيد يك‌فوريت به مجلس تقديم كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح و فوريت آن بدين شرح تبيين شده است: «در تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي در رابطه با موضوع «ايجاد پست سازماني هم‌تراز جانباز» موارد ذيل تصريح نشده است و در نتيجه دستگاه‌هاي اجرايي سليقه‌اي و يا با تعبير خود عمل مي‌نمايند:
1- سطح و نوع شغل پست‌هاي سازماني هم‌تراز
2- حفظ سابقه مديريتي و جلوگيري از تنزل شغلي
3- تكليف هم‌ترازي مشاغل مأموران پس از خاتمه مأموريت
لذا با عنايت به خاتمه دور‌ه‌ي دولت دهم و بالتبع پايان اغلب مأموريت‌ها، طرح استفساريه زير جهت رفع بلاتكليفي جانبازان منتفع، با قيد يك فوريت تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.»
با رأي نمايندگان مجلس به يك‌فوريت بررسي اين طرح در مجلس، اين طرح براي رسيدگي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون مفاد آن را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 26‏/12‏/1392 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 337‏/399 مورخ 17‏/1‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ‌ 27‏/1‏/1393، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن اين استفساريه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره 214‏/102‏/93 مورخ 27‏/1‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 26‏/12‏/1392
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27‏/1‏/1393
موضوع استفساريه: در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374،{1}چنانچه جانباز در پست مديريتي و يا ساير عناوين شغلي كه بالاتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست هم‌تراز بايد هم‌سطح همان پست شغلي قبل وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين شغلي) در محل مأموريت خدمت كرده باشد، آيا ايجاد پست هم‌تراز با دستگاه متبوع اصلي و هم‌تراز پست مأموريت مي‌باشد؟
پاسخ:
بلي، بايد پست سازماني ستاره‌دار هم‌تراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست هم‌تراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (75) قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني كه افزايش هزينه‌هاي عمومي را به دنبال دارند، در صورتي قابل طرح در مجلس هستند كه در آن شيوه‌ي تأمين هزينه‌ها‌ي جديد معلوم و مشخص شده باشد. از آنجا كه در طرح استفساريه‌ي مذكور، ايجاد پست مديريتي هم‌تراز و يا ساير عناوين شغلي - كه بالاتر از شرايط احراز شغلي افراد جانباز است- در دستگاه متبوع اصلي آنان، متضمن افزايش اعتبارات و هزينه‌هاي مالي دستگاه متبوع است و اين اعتبارات قبلاً در بودجه‌ي سنواتي دستگاه يا قوانين مربوطه پيش‌بيني نشده است و در اين طرح نيز محل و طريق تأمين هزينه‌هاي مزبور تعيين نشده است،‌ اين مصوبه مغاير با مفاد اصل (75) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مطابق اصل (73) قانون اساسي، «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.» همچنين شوراي نگهبان در نظريه‌ي تفسيري شماره 583‏/21‏/76 مورخ 10‏/3‏/1376 در مورد اصل (73) قانون اساسي بيان مي‌دارد: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود. ...» پاسخ مجلس شوراي اسلامي به استفساريه‌ي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374، در مقام تفسير قانون و بيان مراد مقنن است و قانون را تضييق يا توسعه نداده و موارد جديدي را نيز به قانون سابق اضافه نكرده است تا اينكه براي دولت بار مالي جديد به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر، در موارد تفسير قانون كه هدف رفع ابهام از قانون است، قانون جديدي به تصويب نرسيده است تا ايراد اصل (75) قانون اساسي نسبت به آن از جهت عدم مشخص شدن طُرُق جبران كاهش درآمد و يا محل تأمين هزينه‌هاي جديد متصور باشد. بر همين اساس، از آنجا كه تأمين منابع مالي جهت اجراي تبصره‌ي مذكور، پيش‌تر در هنگام تصويب اين قانون پيش‌بيني و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، استفساريه‌ي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مغايرتي با اصول (73) و (75) قانون اساسي ندارد.
ب) ايجاد پست مديريتي هم‌تراز براي جانبازان توسط دستگاه اصلي متبوع آنان، به معناي ايجاد پست جديد به همراه رديف مالي جديد و خارج از ظرفيت قوانين استخدامي نيست، بلكه اين موضوع در حال حاضر مطابق با قانون{2}و بر اساس شرايط خاص جانبازان در حال اجرا است به‌گونه‌اي كه هزينه‌ي‌ مالي پست‌هاي مذكور تأمين و پرداخت مي‌شود؛ ضمن اينكه تفسير مذكور تنها در ارتباط با دستگاه مسئولِ ايجاد پست و همچنين شرايط احراز پست، رفع ابهام مي‌كند. بنابراين، از آنجا كه منابع مالي پست‌هاي مذكور در قوانين، از جمله قوانين استخدامي و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374 تأمين شده است،‌ اين استفساريه، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي كه بر تعيين محل تأمين هزينه‌هاي جديد طرح‌هاي مصوب تأكيد مي‌كند، نخواهد داشت.
ج) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374، سابقاً از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و از جمله اصل (75)، مورد بررسي و تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است. بنابراين مغايرت تفسيرِ قانون مذكور با اصل (75)، از آن جهت كه به دنبال رفع ابهام از مراد مقنن و توضيح بيشتر خود قانون است، وجاهت قانوني نخواهد داشت. به عبارت ديگر تفسير قانون،‌ توسيع و يا تضييق قانون نيست، بلكه جزء قانون به همراه توضيح بيشتر قانون است. از سوي ديگر، در صورتي كه بپذيريم كه طرح استفساريه‌ي مذكور، به دنبال رفع ابهام و كشف مراد مقنن نبوده است و قانون را توسيع يا تضييق داده است، ماهيت آن ديگر تفسير نخواهد بود، بلكه امري تقنيني و نوعي قانون‌گذاري است. در اين صورت، طرح مذكور از جهت مغايرت با اصل (73) قانون اساسي رد خواهد شد و از آن جهت كه تقنين جديد، شرايط و تشريفات تصويب قانون در مجلس را طي نكرده است، بررسي عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي از جمله اصل (75)، موضوعيت نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
استفساريه‌ي مزبور، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{3}
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374: «ماده 9- ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانايي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- بخش‌هاي غيردولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.
تبصره 2- جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه‌كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌گردد، برخوردار خواهند شد.
تبصره 3- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني هم‌تراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام‌وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط اقدام نمايند.»

2. تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31‏/3‏/1374: «تبصره 3- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام‌وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط اقدام نمايند.»

3. مندرج در نامه‌ي شماره 214‏/102‏/93 مورخ 27‏/1‏/1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-