فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دبير محترم شوراي نگهبان
حضرت آيتالله جنتي دامت تأييداته

گزارش قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران 
جناب آقاي ناصري را ملاحظه ميفرماييد. با توجه به فتواي مقام معظم رهبري نسبت به مسكن كه جزء مستثنيات دين است كه فتواي مشهور فقهاي عظام هم همين است براي حل مشكل اگر خلاف شرع بودن ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56  را رسماً اعلام فرمايند مشكل حل خواهد شد موضوع را در جلسه فقهاي محترم و عظام شورا مطرح و نتيجه را اعلام ميفرماييد.
محمد يزدي
رئيس قوه قضاييه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-