فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 4 /4 /1374
شماره 266
محضر مبارك حضرت حجه الاسلام و المسلمني امام جماراني نماينده محرتم مقام معظم ولايت فقيه در اداره اوقاف و امور خيره كشور 
با اهداء سلام به استحضار مي رساند موقوفات سادات رضوي كه داراي رقبات متعدد و گسترده وقفي در شهر مقدس مشهد و قراء اطراف مي باشد بيش از سيصد و چهل سال قدمت دارد و توسط توليت متخب از بين ..و اسن و اصلح وارشد اولاد و ..و منصوب از طرف دادگاه با نظارت اداره محترم كل اوقاف خراسان اداره مي شود و حدود نه هزار نفر سادات رضوي مشتمل بر اولاد واقفين و سادات رضوي مقيم ارض اقدس جزء موقوف عليهم مي باشند. در سال 1368 اداره محترم كل دارايي خراسان مبادرت به صدور بگر تشخيص ماليات ساليانه املاك به مبلغ 779 /350/ 148 ريال براي آن سال نمود و با اعتراض بعمل آمده مشخص گرديد كه وصل ماليات ساليانه املاك از موقوفات خاص هستند به رأي شماره 14437 مورخ 19/ 12 /71 هيأت عمومي شوراي مالياتي مي باشد كه با نظ راكثريت اعضاء به استناد ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 اصرار يافته است .موقوفات سادات رضوي براي ابطال رأي صادره مبادرت به تقديم دادخواستي به ديوان عدالت اداري نمود كه در شعبه ششم آن ديوان مورد رسيدگي قرار دارد جز در مورد مشابه از طرف موقوفات خاص صفوي تقاضاي اطال رأي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي بدليل خلاف شرع بودن آن از ديوان عدالت اداري بعمل آمد كه آن ديوان مراتب را طي نامه شماره ه/72 /336 مورخ 18 /3 /73 از شوراي محترم نگهبان استعلام نمود و عليرغم آنكه شوراي محترم نگهبان اعلام نظر فرموده اند ..موقوفات خاص مانند موقوفات عام ملك كسي نيست و قهرا ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم شامل آن نمي شود لكن اظهار نظر راجع به شمول و عدم شمول قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را خارج از صلاحيت شوراي نگهبان دانسته اند. بهر حال موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و آن هيأت بموجب دادنامه شماره 95 در پرونده كارانه 72 /236 مورخ 28/ 8/ 73 متأسفانه نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را مغاير رأي مورخ 19 /12 /71 شورايعالي مالياتي ندانسته و از ابطال آن خود داري نموده اند و حال آنكه چون ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم صراحتا مالكين را موظف به پرداخت ماليات ساليانه املاك نموده و فقهاء محترم شوراي نگهبان نيز صريحا اعلام فرموده اند موقوفات خاص مانند موقوفات عام ...رأي شوراي محترم نگهبان ..پاسخگويي به اشخاص حقيقي يا حقوقي نمي باشند لذا دست التجاژ به سوي آن مقام محترم دراز نموده تقاضا مي شود بمنظور رفع مشكل و بزل عنايت به اينكه پرداخت پنين مالياتي آن هم بصورت ساليانه منجر به تعطيل وقوفه خاص سادات رضوي خواهد شد مراتب را مجدا به شوراي محترم نگهبان منعكس فرمايند و از شوراي مذكور خواسته شود با توجه به سوابق امر صريحا در خصوص غير شرعي بودن مفاد مصوبه .. عمومي شورايعالي مالياتي اعلام نظر فرمايند. فتوكپي نظريه هيأت عمومي شورايعالي مالياتي و نظريه شوراي نحترم نگهبان و حكم صادره از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به پيوست جهت مزيد استحضار تقديم مي گردد. 
با تجديد احترام -سيد محمد رضوي ...
توليت موقوفات خصا سادات رضوي 
بسمه تعالي جناب آقاي معراجي 
در اين رابطه سؤالي از شوراي محترم نگهبان تهيه و ارسال نماييد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-