فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 09/ 8/ 1349
شماره: 94708
رياست جمهوري
باسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نامه شماره 3/ 0844مورخ 12/ 7/ 1369 آن شورا در خصوص مغايرت ذيل ماده (22) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا با اصل 141 قانون اساسي، در جلسه مورخ 15/ 7/ 1369 هيات وزيران مطرح و عبارت "همچنين قبول سمت هاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي آموزشي يا شركت ها و موسساتي كه شركت در آن سرمايه گذاري كرده يا سهيم باشد به منظور انجام وظايف محوله" از قسمت اخيرماده (22) حذف گرديد.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-