فايل ضميمه :
        مقدمه
طرح «حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي» كه در جلسه علني 29 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و توسط شوراي نگهبان در جلسه مورخ 12 /3 /1398 مورد ايراد و ابهام قرار گرفت، در جلسه علني مورخ 2 /4/ 1398 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است و به منظور اعمال اصل 94 قانون اساسي و بررسي رفع ايرادات سابق شوراي نگهبان، براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به شرح و بررسي مواد اصلاحي مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
بند «الف» ماده (2) - عدم رفع ايراد
مجلس شوراي اسلامي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-