فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 1645/ 21 /80
تاريخ : 5/ 4 /80
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 3200ه/ب مورخ 28/ 12/ 1379:
موضوع تصويب­نامه شماره 32162/ت 23520 ه مورخ 25 /7/ 1379 هيأت وزيران در خصوص ماده (9) مصوبه مذكور (انتشار اوراق قرضه ارزي) در جلسه مورخ 3 /4 /1380 فقهاء به شرح زير اعلام مي­گردد؛
«اقدام به انتشار اوراق قرضه چون قرار پرداخت ربا به كساني است كه به دولت قرض مي­دهند خلاف شرع است و از اين جهت ماده (9) تصويب­نامه مذكور خلاف شرع مي­باشد.»

                                                دبير شوراي نگهبان
                                                   احمد جنتي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-