فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 59887/ت 37313هـ	شماره انتشار : 18177	
تاريخ ابلاغ: 30/ 04/ 1386	تاريخ روزنامه رسمي : 03/ 05/ 1386	

اصلاح ماده ( 23 ) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت ( سهامي خاص )
مصوب 27/ 03/ 1386

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27 /3 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 5049 مورخ 15 /2 /1386 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود :

ماده ( 23 ) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت ( سهامي خاص ) ، موضوع تصويب نامه شماره 124813 /ت36254هـ مورخ 11 /10 /1385 به شرح زير اصلاح مي گردد : 
« ماده 23 ـ سال مالي شركت از اول مرداد هر سال شروع و در آخر تيرماه سال بعد خاتمه مي يابد . »

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 21911 /30 /86 مورخ 18 /4 /1386 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

پرويز داودي ـ معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-