فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3764
تاريخ: 1364/4/5
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام ناطق نوري‌ وزير محترم كشور
عطف به نامه شماره 306/55 مورخ 1364/3/29:
نظر اكثريت (3/4) اعضاء شورا بشرح زير اعلام ميشود:
"در دوره دوم هر يك از دو نفر كه اكثريت داشته باشند انتخاب ميشود. نهايت اين است كه اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود. كه در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است و اگر آراء مربوط به ديگران را هم در جمع آراء بحساب بياورند به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه واحد است. و فردي كه از دو نفر اكثريت دارد منتخب و بعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست.س

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-