فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120650	شماره انتشار : 10738 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/02تاريخ روزنامه رسمي :1360/10/15	

‌قانون راجع به اجازه دريافت مبلغ يك ريال به حق‌الثبت مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ دو (2) ريال به حق‌الثبت هر‌امانتي پستي
مصوب1360/09/17

‌ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود مبلغ يك ريال به حق‌الثبت هر مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ 2 ريال به‌حق‌الثبت هر امانت پستي اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دريافت و عوايد حاصله را به درآمد عمومي منظور و به حساب خزانه‌داري كل‌واريز نمايد.

‌تبصره 1 - با تصويب اين قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزينه اول سال 1328 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌گردد.

‌تبصره 2 - وزارت پست و تلگراف مكلف است به منظور صرفه‌جويي در چاپ و مصرف تمبر و نيز جبران هزينه خدمات پستي طرح جامع‌تري در‌مورد كليه خدمات پستي تهيه و از تصويب بگذارند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي به تصويب‌رسيده و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-