فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2/ 0844
تاريخ: 12/ 7/ 1369

شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 69 و پيرو نامه 750 مورخ 4/ 7/ 1369:
اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب هيئت وزيران موضوع در شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد.
"اطلاق ذيل ماده 22 در مورد قبول سمت هاي غير موظف مدير عامل و ساير اعضا هيئت مديره در مؤسسات خيريه و اجتماعي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي مي باشد، مغاير با اصل 141 قانون اساسي شناخته شد."

دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-