فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 110850/ت 323ه	شماره انتشار : نامعلوم	
تاريخ ابلاغ: 29/ 08/ 1369

حذف عبارتي از متن ماده 22 اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 15 /07/ 1369

هيات وزيران در جلسه مورخ 15 /7/ 1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان ( موضوع نامه شماره 2/ 844 مورخ 12 /7 /1369 آن شوري ) و به استناد ماده ( 2 ) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود : 
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه گذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله "از متن ماده ( 22 ) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران ( موضوع تصويبنامه شماره 115654/ ت 941 مورخ 5/ 11 /1368 ) حذف مي گردد .

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-