فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3567
تاريخ: 01/ 6/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 30916 مورخ 24/ 5/ 1371:
اساسنامه شركت سهاني تهيه، توليد و توزيع علوفه مصوب جلسه 11/ 5/ 1371 هيئت وزيران در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-