فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/100/1193

تاريخ: 1393/3/27

بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 16779/‏114 مورخ 17/‏03/‏1393 و پيرو نامه شمارة 46695/‏30/‏91 مورخ 24/‏02/‏1391؛

لايحه تجارت

كه در جلسه مورخ 18/‏12/‏1392 كميسيون قضائي و حقوقي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب رسيده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 20/‏03/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- علي‌رغم تغيير به عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-