فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 16935/ت 148ه	شماره انتشار : 13510 	
تاريخ ابلاغ: 29/ 04/ 1370	تاريخ روزنامه رسمي : 09/ 05/ 1370	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/ 4/ 1370 بنا به پيشنهاد معاون رئيس جمهور در امور اجرائي و به استناد ماده واحده قانون اجازه تصويب اساسنامه سازمان عمران سيستان مصوب 28/ 9/ 1369 ، اساسنامه 
سازمان عمران سيستان را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان عمران سيستان
مصوب 09/ 04/ 1370

اول - كليات

ماده 1 - براساس قانون اجازه تصويب اساسنامه سازمان عمران سيستان مصوب 28/ 9/ 1369 سازمان عمران سيستان كه در اين اساسنامه به اختصار ‹‹سازمان ›› ناميده مي شود به صورت شركت سهامي 
وابسته به سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي گردد و طبق مقررات اين اساسنامه و اصول بازرگاني اداره خواهد شد .

ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي است و مدت آن نامحدود است .

ماده 3 - مركز اصلي سازمان در زابل است .

ماده 4 - سرمايه سازمان مبلغ دو ميليارد ريال منقسم به دويست هزار سهم ده هزار ريالي مي باشد و تماماً متعلق به دولت است .

ماده 5 - وظايف سازمان به شرح زير مي باشد : 
1 - مطالعه و شناسائي منابع و امكانات عمراني منطقه سيستان و عمران و آباداني منطقه مزبور و ايجاد و احداث هر نوع ابنيه عام المنفعه بدين منظور و اداره كليه امور مربوط اعم از ساختماني ، اداري و بهره برداري از آنها و نيز مشاركت با اشخاص يا مؤسسات دولتي و غير دولتي در چار چوب قوانين و مصوبات مجمع عمومي سازمان به منظور اجراي برنامه هاي فوق الذكر . 
2 - تهيه طرحهاي لازم براي عمران و آباداني منطقه سيستان اعم از طرحهاي زير بنائي ، صنعتي و بازرگاني و مشاركت در فعاليت هاي تجاري و توليدي براساس برنامه مصوب سازمان و ارائه آنها در جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان يا ساير مراجع ذيربط . 
3 - اجراي طرحهاي مربوط به عمران و آباداني منطقه سيستان كه به تصويب مجمع عمومي سازمان يا ساير مراجع ذيربط رسيده است . 
4 - تشويق و هدايت مردم براي مشاركت در فعاليتهاي عمراني و سرمايه گذاري در امور توليدي منطقه سيستان و اقدام جهت ايجاد تسهيلات لازم براي اين منظور .

تبصره - سازمان مي تواند راساً يا از طريق تعيين مجري و عامل ديگري ، طرحهاي موضوع اين ماده را اجراء نمايد .

دوم - اركان سازمان

ماده 6 - سازمان داراي اركان زير مي باشد : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيأت مديره 
3 - مدير عامل 
4 - بازرس

مجمع عمومي

ماده 7 - اعضاي مجمع عمومي سازمان عبارتند از : وزراي جهاد سازندگي ، كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، نيرو ، بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاونان ايشان و استاندار سيستان و بلوچستان به عنوان نماينده وزير كشور .

تبصره 1 - رياست مجمع عمومي سازمان با رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي خواهد بود .

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي در ساعت ، روز و محلي كه كتباً توسط مدير عامل سازمان به اعضاي مجمع اعلام مي گردد ، تشكيل خواهد شد .

ماده 8 - مجمع عمومي عادي سازمان حداقل سالي دو بار ، يكبار در شش ماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكبار در شش ماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد و جزو وظائف مجمع عمومي مي باشد ، تشكيل مي گردد .

تبصره - در موارد ضروري مجمع عمومي به صورت فوق العاده تشكيل مي گردد .

ماده 9 - اختيارات و وظائف مجمع عمومي سازمان به شرح زير مي باشد : 
1 - رسيدگي و تصويب تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل با توجه به گزارش سالانه هيأت مديره و پس از استماع گزارش بازرس سازمان . 
2 - رسيدگي و تصويب بودجه سازمان . 
3 - تصويب تشكيلات و آئيننامه هاي استخدامي ، مالي و معاملاتي مورد عمل شركت و ارائه آن جهت تصويب مراجع ذيربط . 
4 - انتخاب ، عزل و نصب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره سازمان . 
5 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد سازش در دعاوي ، ارجاع امر به داوري ، استرداد دعوي و تعيين حق داوري با رعايت مقررات مربوط . 
6 - تعيين حقوق مزاياي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل سازمان . 
7 - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد و در دستور جلسه مجمع قرار دارد .

هيأت مديره

ماده 10 - هيأت مديره موظف سازمان مركب از سه نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومي سازمان تعيين مي گردد . سازمان مي تواند دو نفر عضو هيأت مديره غير موظف نيز داشته باشد .

تبصره 1 - دعوت اعضاي هيأت مديره براي تشكيل جلسات و تعيين محل و وقت آن با مدير عامل سازمان و به صورت كتبي خواهد بود . جلسات فوق العاده با پيشنهاد دو نفر از اعضاي هيأت مديره تشكيل خواهد شد .

تبصره 2 - مصوبات هيأت مديره با حداقل دورأي موافق قابل اجراء است . 
مذاكرات و تصميات هيأت مديره ضمن صورت مجلس بايد در دفتر مخصوص صورت جلسات ثبت و در مركز سازمان بايگاني گردد و يك نسخه آن توسط مديرعامل جهت اطلاع در اختيار اعضاي مجمع عمومي 
سازمان قرار گيرد .

ماده 11 - هيأت مديره براي هر گونه اقدام و انجام هر نوع عمليات بنام سازمان ، در چار چوب قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي داراي اختيار تام است تا به هر ترتيب كه مقتضي بداند عمل نمايد و منجمله وظائف و اختيارات زير را نيز داراست : 
1 - بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه و تراز نامه و حساب سود و زيان سازمان براي تقديم به مجمع عمومي . 
2 - بررسي و تأييد بودجه سالانه و برنامه هاي اجرائي سازمان براي تقديم به مجمع عمومي سازمان . 
3 - تصويب كليه دستور العملهاي لازم براي اجراي طرح ها و برنامه هاي عمراني سازمان به پيشنهاد مدير عامل . 
4 - عقد هر نوع پيمان با اشخاص و شركتها يا سازمانهاي دولتي و خصوصي . 
5 - خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ساير متعلقات سازمان و بطور كلي انجام كليه معاملات به نام و به حساب سازمان با رعايت مقررات مربوط . 
6 - مشاركت با اشخاص و شركتها يا سازمانهاي دولتي و خصوصي براي اجراي طرح هاي زير بنائي و توليدي يا فعاليتهاي اقتصادي و تجاري . 
7 - اخذ وام از بانكها مؤسسات دولتي .

تبصره - هيأت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل سازمان تفويض نمايد .

مدير عامل

ماده 12 - مدير عامل توسط مجمع عمومي از ميان اعضاي هيأت مديره انتخاب و منصوب مي گردد . مدير عامل رئيس هيأت مديره سازمان نيز خواهد بود .

ماده 13 - مدير عامل نماينده قانوني سازمان است و براي اداره امور سازمان داراي اختيارات اجرائي مي باشد كه از طرف هيأت مديره به او تفويض خواهد گرديد .

ماده 14 - مدير عامل موظف به اداره امور سازمان و حفظ حقوق و منافع آن مي باشد و داراي وظائف و اختيارات ذيل نيز مي باشد : 
1 - امور اداري سازمان از هر قبيل . 
2 - حفظ اموال و تنظيم فهرست دارائي هاي سازمان . 
3 - تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت و ارائه آنها به هيأت مديره . 
4 - تهيه دستور العملهاي اداري . 
5 - اجراي تصميمات هيأت مديره . 
6 - اداي ديون و وصول مطالبات سازمان . 
7 - انتخاب و استخدام و انتصاب متخصصين و كارمندان و كارگران و انفصال آنان و تعيين دستمزد و حقوق آنان . 
8 - اقامه و جوابگوئي دعاوي سازمان در تمام مراحل و مراجع با حق انتخاب وكيل و وكيل با حق توكيل .

ماده 15 - مدير عامل با كسب اجازه هيأت مديره مي تواند مديريت مؤسسات احداث شده را راساً يا بطريق ديگري كه مصلحت بداند به سازمانها و اشخاص مختلف واگذار نمايد .

ماده 16 - كليه چكها و اوراق بهادار و اسناد تعهد آور سازمان با امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره يا مدير عامل و معاون مالي سازمان و ممهوربه مهر سازمان معتبر خواهد بود . همچنين هر يك از اعضاي هيأت مديره مي تواند حق امضاء را به غير واگذار نمايد .

بازرس

ماده 17 - سازمان حسابرسي بازرسي ( حسابرس ) سازمان مي باشد .

ماده 18 - هيأت مديره مي تواند هر زمان كه مقتضي بداند بازرس مزبور را در جلسات هيأت مديره شركت دهد و از نظرات مشورتي او استفاده نمايد ولي بازرس در موقع اتخاذ تصميم هيأت مديره حق رأي نخواهد داشت .

ماده 19 - مدير عامل سازمان موظف است حداقل ( 45 ) روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب هيأت مديره را به بازرس ( حسابرس ) سازمان ارائه نمايد .

سوم - ساير مقررات

ماده 20 - بودجه سازمان در سال اول قبل از شروع بكار و در سالهاي بعد سه ماه قبل از خاتمه سال تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي سازمان و مرجع ذيربط قابل اجراء است .

تبصره - صورت هاي مالي سازمان پس از تأييد بازرس حداكثر تا آخر تير ماه سال بعد پس از بررسي هيأت مديره به تصويب مجمع سازمان مي رسد .

ماده 21 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد . اولين سال مالي از تاريخ تأسيس سازمان لغايت پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده 22 - درآمد سازمان پس از كسر هزينه هاي انجام شده صرف توسعه ، عمران و آباداني منطقه سيستان يا مصارفي كه مجمع عمومي تعيين مي نمايد ، مي گردد .

ماده 23 - ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده است تابع قانون تجارت مي باشد .

اين تصويبنامه بموجب نامه شماره 1478 مورخ 25/ 4/ 1370 شوراي محترم نگهبان مورد تأييد شوراي مذكور قرار گرفته است .

حسن حبيبي - معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-