فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 12/ 10/ 1373
شماره: 29483
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيووست تصوير اساسنامه "شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران"كه در جلسه مورخ 7/ 10 /1373 هيأت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/ 10/ 1373 بنابه پيشنهاد شماره 21-1-3518 مورخ 27/ 5/ 1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون تشكيل شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران-مصوب 1371-اساسنامه شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود: 
فصل اول: كليات 
ماده 1-نام شركت " شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران" و نوع آن سهامي خاص مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود. 
ماده 2-شركتداراي شخصيت حقوقي و استثلال مالي است و طبق قانون تشكيل شركت و مفاد اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-